ایمیل دکتر طاهر کاملی
پرتال

خلاصه خدمات شهروندی در برنامه EB-5

دکتر طاهر کاملي وکیل مشخصات ویزا اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برنامه سرمایه گذاری موسوم به EB-5 را اداره می کند. کنگره این برنامه را در سال 1990 برای تقویت اقتصاد آمریکا از طریق اشتغال زایی و سرمایه گذاری خارجیان ایجاد کرد. در برنامه مهاجرتی آزمایشی که ابتدا در …

پرتال

ویزای امریکا

دفاتر حقوقی دکتر کامل ویزای آمریکا طبق اطلاعیه رئیس جمهور آمریکا، مأمور کنسولی می تواند بنا بر تشخیص خود و در صورت اثبات شرایطی به ترتیب ذیل، تبعه خارجی را از محدودیت سفر مستثنی ساخته و وی را حایز شرایط معافیت اعلام دارد: الف) منع ورود به آمریکا مشقت بسیاری …