شرایط اشتغال زایی
پرتال

مهاجرت کاری: EB-1

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت اول دریافت کنید مشروط بر اینکه توانایی خارق العاده داشته، محقق یا استاد برجسته ای بوده، یا مدیر یک شرکت چندملیتی باشید. هر گروه شرایط خاصی دارد که باید تأمین شود. ویزای eb1 استعداد خارق العاده شما باید توانایی خارق …