پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 16

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: پژوهشگر Degree: Ph.D. degree مدرک تحصیلی: دکتری Articles: 12 تعداد مقالات:12 Citations: 43 استنادات و ارجاعات به مقاله: 43 Recommendation Letters: 3 توصیه‌نامه: 3 …

پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 15

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد Articles: 3 تعداد مقالات: 3 Citations: 50 استنادات و ارجاعات به …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 14

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …

پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 13

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Another Form I-140 Approval for an Organic Chemistry Researcher نمونه‌ای دیگر از تأیید فرم I-140، برای یک پژوهشگر شیمی ارگانیک وکیل دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 12

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Form I-140 Approval for a Chemical Engineer تأیید فرم مهاجرتی I-140 برای یک مهندس شیمی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 11

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 10

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Form I-140 Approval for an Anesthesiologist  تأیید فرم I-140 برای یک متخصص بیهوشی Field: Anesthesiology زمینه: علم بی هوشی Position at the time of case filing: Researcher and Physician موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر و پزشک Degree: Medical specialty degree مدرک تحصیلی: …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 9

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Another Form I-140 Client Received Approval from USCIS نمونه‌ای دیگر از تأیید فرم I-140 از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Gerontology زمینه کار: پیری‌شناسی (علم پیری) Position at the time of case filing: Researcher and Professor موقعیت شغلی در زمان تشکیل …

پرونده های موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 8

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Physics Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم I-140 پژوهشگر فیزیک از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Physics زمینه کار: فیزیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. مدرک …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 7

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Animal Breeding زمینه فعالیت: پرورش حیوانات Degree: PhD’s Degree مدرک تحصیلی: دکتری Position at the time of case filing: University Graduate موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرت: فارغ‌التحصیل دانشگاه International Certificates: 3 گواهی بین‌المللی: 3 Journal Publications: 18 آثار چاپ شده در مجله: …